dindersioyun.com
Diyanet İslam Ansiklopedisi Kolay Menü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

RA‘D SÛRESİ
RAB RABAÎ
RABAT RABBÂNİYYÛN
RABGŪZÎ RÂBITA
RÂBITATÜ’l-ÂLEMİ’l-İSLÂMÎ RABÎA
RÂBİA el-ADEVİYYE RÂBİA EMETULLAH GÜLNÛŞ
RÂBİĞ SERİYYESİ RÂCİA
RAD‘ RADIYALLAHU ANH
RADIYYE BEGÜM RADÎ el-ESTERÂBÂDÎ
RADÎ es-SÂGĀNÎ RADÎ eş-ŞERÎF
RADLOFF, Friedrich Wilhelm RADO, Şevket
RÂFİ‘ RÂFİ‘ b. HADÎC
RÂFİ‘ b. MÂLİK RÂFİA
RÂFİÎ, Abdurrahman b. Abdüllatîf RÂFİÎ, Abdülganî b. Ahmed
RÂFİÎ, Abdülkerîm b. Muhammed RÂFİÎ, Mustafa Sâdık
RÂFİZÎLER RÂGIB EFENDİ
RÂGIB el-İSFAHÂNÎ RÂGIB et-TABBÂH
RÂGIB PAŞA RÂGIB PAŞA KÜTÜPHANESİ
RAĞBET ve REHBET RÂH
RÂHATFEZÂ RÂHATOĞULLARI
RÂHATÜLERVAH RAHBÎ
RAHİBE RAHÎM
RAHİMEHULLAH RAHİP
RAHLE RAHMÂN
RAHMÂN SÛRESİ RAHMÂNİYYE
RAHMET RAHMETULLAH el-HİNDÎ
RAHMETULLAHİ ALEYH RAHMÎ
RAHMİ BEY RAHMİ EFENDİ
RAHOVA RÂÎ el-ENDELÜSÎ
RÂÎ en-NÜMEYRÎ RÂİHA
RAİYYET RAKABE
RAKAM RÂKIM EFENDİ MEDRESESİ ve TÜRBESİ
RÂKIM EFENDİ, Mustafa RAKĪB
RAKĪK el-KAYREVÂNÎ RAKKA
RAKS RAKS AKSAĞI
RAMAZAN RAMAZAN b. İSMÂİL
RAMAZAN BAYRAMI RAMAZAN BEY
RAMAZAN EFENDİ CAMİİ RAMAZAN EFENDİ, Mahfî
RAMAZAN İLÂHİSİ RAMAZÂNİYYE
RAMAZÂNİYYE RAMAZANOĞLU, Mahmut Sami
RAMAZANOĞULLARI RAMAZANZÂDE MEHMED ÇELEBİ
RÂMHÜRMÜZÎ RÂMÎ
RÂMİ MEHMED PAŞA RÂMİZ
RÂMİZ ABDULLAH PAŞA RÂMPÛR
RAMSTEDT, Gustav John RÂMÛZÜ’l-EHÂDÎS
RÂNÎRÎ RÄSÄNEN, Martti
RASATHÂNE RASATHÂNE-i ÂMİRE
RÂSİBÎ RÂSİBİYYE
RÂSİHÎN RÁSONYI, László
RASS‘ RAST
RÂŞİD EFENDİ KÜTÜPHANESİ RÂŞİD MEHMED EFENDİ
RÂŞİD-BİLLÂH RÂŞİDÎLER
RÂŞİDİYYE RÂŞİDÜDDİN SİNÂN el-İSMÂİLÎ
RAÛF RAUF YEKTÂ BEY
RAÛFİYYE RÂVENDÎ, Ahmed b. Yahyâ
RÂVENDÎ, Kutbüddin RÂVENDÎ, Muhammed b. Ali
RÂVENDİYYE RAVH b. ABDÜLMÜ’MİN
RAVH b. UBÂDE RÂVİ
RAVZA-i EVLİYÂ RAVZA-i MUTAHHARA
RAVZÂTÜ’l-CENNÂT RAVZATÜ’n-NÂZIR
RAVZATÜ’t-TÂLİBÎN RÂYE
RÂZ RÂZÎ-BİLLÂH
RÂZÎ, Ahmed b. Muhammed RÂZÎ, Ebû Bekir
RÂZÎ, Ebü’l-Fazl RÂZÎ, Fahreddin
RÂZÎ, Kutbüddin RÂZÎ, Muhammed b. Ebû Bekir
RCD RE’SÜLCÂLÛT
RE’SÜLHAYME RE’SÜLMÂL
RE’Y REÂYÂ
REBAP REBΑ b. HABÎB
REBΑ b. HUSEYM REBΑ b. SÜLEYMAN el-CÎZÎ
REBΑ b. SÜLEYMAN el-KATTÂN REBΑ b. SÜLEYMAN el-MURÂDÎ
REBΑ b. YÛNUS REBΑ b. ZİYÂD
REBÎA (Benî Rebîa) REBÎA b. EBÛ ABDURRAHMAN
REBÎA b. RUFEY‘ REBÎATÜRRE’Y
REBÎBÜDDEVLE REBÎÜLÂHİR
REBÎÜLEVVEL REC‘AT
REC‘İYYE RECÂ
RECÂİZÂDE MAHMUD EKREM RECEB
RECEB ÇELEBİ, Çömlekçizâde RECEB PAŞA, Müşir
RECEBİYYE RECEC
RECEZ RECΑ VAK‘ASI
RECM RED
REDD-i MATLA‘ REDDÂDE
REDDİYE REDDÜ’l-ACÜZ ale’s-SADR
REDDÜ’l-MUHTÂR REDHOUSE, Sir James William
REDİF REDİF
REENKARNASYON REFFÂ
REFÎ-i KÂLÂYÎ REFÎÎ
REFİK BEY el-AZM REFİK EFENDİ, Mehmed
REFİK HALİT KARAY REFÎUDDİN ed-DİHLEVÎ
REFORM REFREF
REGAİB GECESİ REGĀİBİYYE
REHÂVÎ REHBET
REHİN REINAUD, Joseph-Toussaint
REISKE, Johann Jacob REİS
REÎSÜLKURRÂ REÎSÜLKÜTTÂB
REÎSÜLULEMÂ REÎSÜRRÜESÂ
REK‘AT REKĀİK
REKĀŞÎ REMÂDÎ
REMEL REMEL
REMEL REMİL
REMİZ REML
REMLE REMLE bint EBÛ SÜFYÂN
REMLÎ, Ahmed b. Hüseyin REMLÎ, Hayreddin b. Ahmed
REMLÎ, Şehâbeddin REMLÎ, Şemseddin
REMY-i CİMÂR REMZ
REMZİ OĞUZ ARIK REMZÎ, Muhammed Murad
RENAN, Ernest RENK
RENK RESÂİLÜ İHVÂNİ’s-SAFÂ
RESCHER, Oskar RESİM
RESİM RESİM YAZI
RESLÂNİYYE RESM
RESMÎ AHMED RESMÎ TEKKESİ
RESMO RESSÎ
RESSÎLER RESUL
RESULDAR RESÛLÎLER
RESULZÂDE, Mehmed Emin REŞÂD
REŞAD REŞEHÂT
REŞEN REŞER, Osman
REŞÎD REŞÎD
REŞÎD AHMED GENGÛHÎ REŞÎD b. MUHAMMED
REŞÎD el-ATTÂR REŞÎD el-MÜ’MİNÎ
REŞİD MEHMED PAŞA REŞİD PAŞA
REŞİD PAŞA REŞÎD RIZÂ
REŞÎD-i YÂSEMÎ REŞÎDÎLER
REŞÎDİYYE REŞÎDÜDDİN es-SÛRÎ
REŞÎDÜDDİN FAZLULLĀH-ı HEMEDÂNÎ REŞÎDÜDDİN VATVÂT
REŞÎDÜDDÎN-i MEYBÜDÎ RETEN b. NASR
REVÂFIZ REVAK
REVÂKIYYÛN REVAN
REVAN KÖŞKÜ REVÂNÎ
REVÂTİB REVÎ
REVM REVNAKOĞLU, Cemalettin Server
REVŞENİYYE REVUE des ETUDES ISLAMIQUES
REVUE du MONDE MUSULMAN REVVÂDÎLER
REVZEN-i MENKŪŞ REY
REYBÎLİK REYHÂNE bint ŞEM‘ÛN
REYHÂNE bint ZEYD REYHÂNETÜ’l-ELİBBÂ
REYHÂNÎ REYHÂNÎ, Ali b. Ubeyde
REYHÂNÎ, Emîn b. Fâris REZÎLET
REZÎN (Benî Rezîn) REZZÂK
RIBERA y TARRAGO, Julián RIDVÂN
RIDVÂN b. TUTUŞ RIDVAN BİATI
RIDVÂN el-FELEKÎ RIDVANBEGOVİÇ, Ali Paşa
RIEFSTAHL, Rudolf Meyer RIEU, Charles
RIFK RIK
RITL RITTER, Hellmut
RIZÂ RIZÂ
RIZÂ RIZÂ EFENDİ, Neccârzâde
RIZÂ HAN BİRELVÎ RIZÂ KULI HAN
RIZA NUR RIZÂ ŞAH PEHLEVÎ
RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI RIZÂ-yi ABBÂSÎ
RIZÂ-yi HEREVÎ RIZÂ, Seyyid Mehmed
RIZÂEDDİN FAHREDDİN RIZÂÎ MAHMUD BABA EFENDİ
RIZÂZÂDE-i ŞAFAK RIZIK
RIZIK RIZVÎ, Seyyid Âsâr Abbas
RIZZITANO, Umberto RİB‘Î b. HIRÂŞ
RİBÂ RİBÂT
RİBBİYYÛN RİC‘AT
RİCÂLULLAH RİCÂLÜ’l-GAYB
RİCÂLÜ’l-HADÎS RİCS
RİDÂNİYE SAVAŞI RİDDE
RİDF RİFÂA b. ABDÜLMÜNZİR
RİFÂA b. RÂFİ‘ RİFÂA et-TAHTÂVÎ
RİFÂDE RİFÂÎ ÂSİTÂNESİ
RİFÂÎ, Ahmed b. Ali RİFÂİYYE
RİFAT BEY, Sermüezzin RİFAT EFENDİ, Topal
RİFAT OSMAN RİFAT SÜLEYMAN EFENDİ
RİHLE RİHLE
RİHVET RİK‘A
RİKĀ‘ RİKÂB
RİKÂBDAR RİKĀK
RİKÂZ RİND
RİSÂ RİSÂLE
RİSÂLE fî İSTİHSÂNİ’l-HAVZ RİSÂLE-i BAHÂİYYE
RİSÂLE-i MÛSÎKĪ RİSÂLE-i NÛR KÜLLİYATI
RİSÂLET RİSÂLET
RİSÂLETÜ’l-GUFRÂN RİSÂLETÜ’n-NUSHİYYE
RİSÂLETÜ’t-TEVHÎD RİSÂÜ’l-ENDELÜS
RİVAYET RİVÂYETÜ’l-AKRÂN
RİYA RİYAD
RİYÂHÎ RİYÂLE
RİYÂSET RİYÂŞÎ
RİYÂZET RİYÂZET
RİYÂZÎ RİYÂZİYYÂT
RİYÂZÜ’l-ÂRİFÎN RİYÂZÜ’n-NÜKABÂ
RİYÂZÜ’s-SÂLİHÎN RİYÂZÜ’ş-ŞUARÂ
RİZÂM b. REZM RİZÂMİYYE
RİZE ROBSON, James
RODINSON, Maxime RODOS
RODOSÇUK RODRIGO DIAZ de VIVAR
ROEMER, Hans Robert ROKOKO
ROMAN ROMANYA
ROSENTHAL, Franz ROSS, Edward Denison
ROSSI, Ettore RUAYNÎ
RUBÂÎ RUBÂİYYÂT
RUBEYYİ‘ bint MUAVVİZ RUBEYYİ‘ bint NADR
RUBU‘ TAHTASI RUBÛBİYYET
RÛDÂNÎ RÛDEKÎ
RUFÂİYYE RÛFÜS el-EFSÎSÎ
RUH RUH ÇAĞIRMA
RUHÂ RUHÂVÎ
RUHBAN RÛHÎ ÇELEBİ
RÛHÎ-i BAĞDÂDÎ RUHSAT
RUHSATÎ RÛHU’l-BEYÂN
RÛHU’l-MEÂNÎ RÛHU’l-MECELLE
RÛHU’t-TA‘LÎK RÛHULEMÎN
RÛHULKUDÜS RUKBÂ
RUKIYYE RUKYE
RUM RUM ATEŞİ
RUM EYALETİ RUM MEHMED PAŞA
RUM MEHMED PAŞA CAMİİ ve TÜRBESİ RUM MEHMED PAŞA KÜLLİYESİ
RÛM SÛRESİ RÛME KUYUSU
RUMELİ RUMELİ AĞASI
RUMELİ DEMİRYOLU RUMELİ KAZASKERİ
RUMELİHİSARI RÛMÎ
RÛMÎ YIL RÛMİYYE
RUMMÂNÎ RUMUZ
RUMÛZÎ RUNDÎ
RÛNÎ RUNYUN, Mustafa
RUSÂFÎ, Ma‘rûf RUSÂFÎ, Muhammed b. Gālib
RUSÇUK RUSKA, Julius Ferdinand
RUSVÂ RUSYA
RUŞÂTÎ RÛŞENÎ
RÛŞENİYYE RUÛS
RUVEYM b. AHMED RUVEYS
RÛY-i IRÂK RÛYÂNÎ, Abdülvâhid b. İsmâil
RÛYÂNÎ, Muhammed b. Hârûn RÛZBÂRÎ
RÛZBİHÂN-ı BAKLÎ RÛZBİHÂNİYYE
RÛZNÂMÇE RÛZNÂME
RÛZRÂVERÎ RÜ’BE b. ACCÂC
RÜ’YET RÜ’YET-i HİLÂL
RÜ’YETULLAH RÜBÂB
RÜCKERT, Friedrich RÜCÛ
RÜCÛ RÜKÂNE b. ABDÜYEZÎD
RÜKNİYYE RÜKNÜDDEVLE
RÜKÛ RÜKÜN
RÜMEYSÂ el-ENSÂRİYYE RÜSTEM PAŞA
RÜSTEM PAŞA KERVANSARAYI RÜSTEM PAŞA KÜLLİYESİ
RÜSTEM PAŞA KÜLLİYESİ RÜSTEM PAŞA KÜTÜPHANESİ
RÜSTEM-i ZÂL RÜSTEMÎLER
RÜSTÜFAĞNÎ RÜŞD
RÜŞD RÜŞDİYE
RÜŞDÜ PAŞA, Mütercim RÜŞDÜ PAŞA, Şirvânîzâde
RÜŞVET RÜYA
RYCAUT, Paul RYPKA, Jan