dindersioyun.com
Diyanet İslam Ansiklopedisi Kolay Menü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

N’CAMENA NA‘L-i ŞERİF
NA‘T NA‘THAN
NABATÎLER NÂBÎ
NÂBİGA el-CA‘DÎ NÂBİGA eş-ŞEYBÂNÎ
NÂBİGA ez-ZÜBYÂNÎ NÂBİTE
NÂBİZÂDE NÂZIM NABLUS
NABLUSÎ, Abdülganî b. İsmâil NABLUSÎ, İsmâil b. Abdülganî
NABLUSÎ, Osman b. İbrâhim NÂBULUS
NÂCÎ MA‘RÛF NÂCİ, Muallim
NÂCİM EFENDİ NÂCİYE b. CÜNDEB
NÂDÎ NADÎR (Benî Nadîr)
NÂDİR ŞAH NÂDİR ŞAH
NÂDİRÜ’r-RİVÂYE NADLE b. UBEYD
NADR b. HÂRİS NADR b. ŞÜMEYL
NAFAKA NÂFİ‘
NÂFİ‘ NÂFİ‘ b. ABDURRAHMAN
NÂFİ‘ b. EZRAK NÂFİLE
NÂFİZ NÂFİZ BEY, Durakçı
NAHCIVAN NAHCUVÂNÎ
NAHÎFÎ NAHİL
NAHİV NAHİYE
NAHL NAHL SÛRESİ
NAHLE SERİYYESİ NAHR
NAHS NAHŞEBÎ, Ebû Türâb
NAHŞEBÎ, Ziyâeddin NAHT
NAHV NÂİB
NÂİB-i SALTANAT NÂİBE
NÂİLE bint FERÂFİSA NÂİLÎ
NÂİLÎ ABDULLAH PAŞA NAÎM
NAÎMÂ NAÎMÎ
NÂÎNÎ NAJDENİ, Said
NAKD NAKDÜ’l-İLM ve’l-ULEMÂ
NAKDÜ’ş-Şİ‘R NAKI
NAKIŞ NAKİB
NAKÎBÜLEŞRAF NAKİT
NAKKĀRE NAKKĀREHÂNE
NAKKAŞ NAKKAŞ ALİ
NAKKAŞ HASAN PAŞA NAKKAŞ HASAN PAŞA TÜRBESİ
NAKKAŞ SİNAN NAKKĀŞ, Muhammed b. Hasan
NAKKAŞHÂNE NAKŞA
NAKŞÎ MUSTAFA DEDE NAKŞÎ-i AKKİRMÂNÎ
NAKŞİBEND, Bahâeddin NAKŞİBENDİYYE
NAKŞİDİL SULTAN NAKŞİDİL SULTAN KÜLLİYESİ
NÂKŪR NAKZÜ’l-MANTIK
NALLI MESCİD NALLINO, Carlo Alfonso
NALLINO, Maria NÂM-ı MÜSTEAR
NÂMAHREM NAMAZ
NAMAZGÂH NAMETAK, Ali
NÂMIK KEMAL NÂMIK PAŞA
NÂMÎ NÂMÛS
NANKÖRLÜK NAPOLİ
NÂR NARDA
NARH NAS
NÂS SÛRESİ NASÂRÂ
NÂSIBE NÂSIHÎ
NÂSIR ABDÜLBÂKİ DEDE NÂSIR b. ALENNÂS
NÂSIR b. HÜSEYİN NÂSIR el-ALEVÎ
NÂSIR-ı HÜSREV NÂSIR-LİDÎNİLLÂH
NÂSIR, Cemal NÂSIRA
NÂSIRÎ, Abdülkayyûm NÂSIRÎ, Ahmed b. Hâlid
NÂSIRİYYE NÂSIRİYYE
NÂSIRÜDDEVLE NÂSIRÜDDİN DINET
NÂSIRÜDDİN el-ELBÂNÎ NÂSIRÜDDİN ŞAH
NÂSİH NÂSİH
NASİHAT NASİHATNÂME
NASÎHATÜ’l-MÜLÛK NASÎHATÜ’l-MÜLÛK
NÂSİK NASİP
NASÎR NASÎRÜDDÎN-i TÛSÎ
NASR b. AHMED NASR b. ÂSIM
NASR b. MÜZÂHİM NASR b. SEYYÂR
NASR el-HÛRÎNÎ NASR SÛRESİ
NASRÂBÂDÎ, İbrâhim b. Muhammed NASRÂBÂDÎ, Muhammed Tâhir
NASRÂNÎ NASREDDİN HOCA
NASRÎLER NASRULLAH CAMİİ ve KÜLLİYESİ
NASRULLAH-ı ŞÎRÂZÎ NASRÜDDEVLE
NASUH PAŞA NASUH PAŞA KÜLLİYESİ
NASÛHÎ TEKKESİ NASÛHİYYE
NASUHPAŞAZÂDE ÖMER EFENDİ NÂSÛT
NÂŞÎ el-ASGAR NÂŞÎ el-EKBER
NÂŞİD NÂŞİZE
NÂTIFÎ NÂTIK
NÂTIK-BİLHAK NATSİR, Muhammed
NAUPLİA NAVARİN
NÂVÛSİYYE NÂYÎ
NÂYÎ OSMAN DEDE NAZ
NAZAR NAZAR
NAZAR NAZAR BER-KADEM
NAZIM NÂZIM BEY
NÂZIM MEHMED NÂZIM MUSTAFA EFENDİ
NÂZIR NÂZİÂT SÛRESİ
NAZİLLİLİ MUHAMMED HAKKI NAZÎM
NAZÎMÂ NAZÎRÂ İBRÂHİM EFENDİ
NAZÎRE NAZÎRÎ
NAZM NAZMÎ
NAZMİ EFENDİ, Hüseyin NAZMİ EFENDİ, Mehmed
NAZMÎZÂDE MURTAZA EFENDİ NAZMÜ’d-DÜRER
NAZMÜ’l-KUR’ÂN NAZZÂM
NAZZÂMİYYE NEBAT İLMİ
NEBÂTÎ NEBBEENÂ
NEBE’ SÛRESİ NEBHÂNÎ, Takıyyüddin
NEBHÂNÎ, Yûsuf b. İsmâil NEBÎ
NEBÎ CAMİİ NEBÎL
NEBİLOĞLU, İsmail Hakkı NEBÎZ
NEBUKADNEZZAR NECÂHÎLER
NECÂSET NECÂŞÎ ASHAME
NECÂŞÎ, Ahmed b. Ali NECÂŞÎ, Kays b. Amr
NECAT NECÂTÎ BEY
NECATİGİL, Behçet NECCÂD
NECCÂR (Benî Neccâr) NECCÂR, Hüseyin b. Muhammed
NECCÂR, Muhammed Ali NECCÂRİYYE
NECCÂRZÂDE RIZÂ EFENDİ NECDE b. ÂMİR
NECDİYYE NECEDÂT
NECEF NECEFÎ
NECEŞ NECİB AHMED PAŞA, Yesârîzâde
NECÎBÜDDİN b. BÜZGAŞ NECÎBÜDDİN es-SEMERKANDÎ
NECÎBÜDDİN TEBRÎZÎ NECİD
NECİP ÂSIM YAZIKSIZ NECİP PAŞA KÜTÜPHANESİ
NECİS NECİYYULLAH
NECM NECM SÛRESİ
NECMEDDİN BAMMAT NECMEDDİN el-GAZZÎ
NECMEDDİN et-TÛFÎ NECMEDDİN İLGAZİ
NECMEDDİN OKYAY NECMEDDİN ŞAH MÜBÂREK
NECMEDDÎN-i DÂYE NECMEDDÎN-i KÜBRÂ
NECRAN NECRÂNÎ, Takıyyüddin
NEDÂMET NEDB
NEDİM NEDÎM
NEDÎM-i KADÎM NEDÎM, Muhammed b. İshak
NEDVETÜ’l-ULEMÂ NEDVÎ, Ebü’l-Hasan
NEDVÎ, Seyyid Süleyman NEF‘Î
NEFÂİSÜ’l-MEÂSİR NEFÂZ
NEFEHÂTÜ’l-ÜNS NEFEL
NEFES NEFES
NEFESZÂDE İBRÂHİM NEFESZÂDE SEYYİD İSMÂİL EFENDİ
NEFHA NEFÎR
NEFÎR NEFÎR-i ÂM
NEFİS NEFÎSE bint HASAN
NEFÎSE SULTAN MEDRESESİ NEFİY
NEFİY NEFL
NEFSİ MÜDAFAA NEFÛSE
NEFÛSÎ NEFZÂVE
NEHA‘ (Benî Neha‘) NEHAÎ
NEHCÜ’l-BELÂGA NEHCÜ’l-FERÂDÎS
NEHDATÜ’l-ULEMÂ NEHHÂS
NEHHAS PAŞA NEHİY
NEHRECÛRÎ NEHREVÂLÎ
NEHREVAN SAVAŞI NEKĀİZ
NEKĀVETÜ’l-EDVÂR NEKKÂRİYYE
NEMÂ NEMERÎ
NÉMETH, Gyula (Julius) NEMÎME
NEMİR b. KĀSIT (Benî Nemir b. Kāsıt) NEMİRE MESCİDİ
NEMÎRİYYE NEML SÛRESİ
NEMRUD NEO-PLATONİZM
NEPAL NERÂKĪ, Molla Ahmed
NERÂKĪ, Muhammed Mehdî NERGİSÎ
NERŞAHÎ NESÂÎ
NESEFÎ, Burhâneddin NESEFÎ, Ebü’l-Berekât
NESEFÎ, Ebü’l-Muîn NESEFÎ, Mekhûl b. Fazl
NESEFÎ, Necmeddin NESEP
NESEVÎ, Ali b. Ahmed NESEVÎ, Hasan b. Süfyân
NESEVÎ, Muhammed b. Ahmed NESH
NESÎ NESÎB
NESÎBE bint HÂRİS NESÎBE bint K‘B
NESİH NESİH
NESÎKE NESÎMÎ
NESİR NESR
NESTA‘LİK NESTÛRÎLİK
NEŞ’ET NEŞÂT-ı İSFAHÂNÎ
NEŞÂTÎ NEŞRÎ
NEŞŞÂR, Ali Sâmî NEŞŞÂR, Sirâceddin
NEŞVÂN el-HİMYERÎ NETİCE
NETÎCETÜ’l-FETÂVÂ NEÛZÜBİLLÂH
NEV‘Î NEV‘ÎZÂDE ATÂÎ
NEVÂ NEVÂBİT
NEVÂCÎ NEVÂDİR
NEVÂDİR NEVÂÎ, Ali Şîr
NEVÂİB NEVÂSIB
NEVÂZİL NEVBAHTÎ, Hasan b. Mûsâ
NEVBAHTÎ, İsmâil b. Ali NEVBE
NEVBET NEVBET-i MÜRETTEB
NEVBETHÂNE NEVESER
NEVESİN NEVEVÎ
NEVEVÎ, Muhammed b. Ömer NEVEVİYYE
NEVFEL b. HÂRİS NEVİ
NEVM NEVREKOP
NEVRES BEY, Ûdî NEVRES PAŞA
NEVRES, Abdürrezzâk NEVRES, Osman
NEVRUZ NEVRÛZİYYE
NEVSÂL-i MİLLÎ NEVŞÂHİYYE
NEVŞEHİR NEVŞEHİRLİ DAMAD İBRÂHİM PAŞA
NEVVÂB NEY
NEYLÎ NEYLÜ’l-İBTİHÂC
NEYRÎZÎ NEYSÂBÛRÎ
NEYZEN EMİN EFENDİ NEYZEN TEVFİK
NEZÂİR NEZİR
NEZÎR NEZÎR HÜSEYİN
NEZRÜLİSLÂM NICHOLSON, Reynold Alleyne
NIEBUHR, Carsten Nİ‘METULLAH b. HABÎBULLAH
Nİ‘METULLAH b. MAHMÛD Nİ‘METULLAH el-CEZÂİRÎ
Nİ‘METULLAH KİŞVERÎ Nİ‘METULLĀH-ı VELÎ
Nİ‘METULLĀHİYYE NİAMEY
NİDÂÎ NİFAK
NİFAS NİFFERÎ
NİFTAVEYH NİGÂHDÂŞT
NİGÂR HANIM NİGÂRÎ
NİĞBOLU NİĞBOLU SAVAŞI
NİĞDE NİHÂVEND
NİHÂVEND NİHAYET
NİHÂYETÜ’l-EREB NİHÂYETÜ’l-İKDÂM
NİHÂYETÜ’l-MUHTÂC NİHÂYETÜ’l-UKŪL
NİJER NİJERYA
NİKÂB NİKĀB
NİKÂBET NİKÂH
NİKBİNLİK NİKOGOS AĞA
NİKRİZ NİKSAR
NİKSAR ULUCAMİİ NİKSÂRÎ
NİL NİLÜFER HATUN
NİLÜFER HATUN İMARETİ NÎM-BEREFŞAN
NÎM-ÇENBER NÎM-DEVİR
NÎM-EVSAT NÎM-HAFİF
NÎM-SAKĪL NÎM-SOFYAN
NÎM-ZENCİR NÎMÂ YÛŞÎC
NİMET NİNE
NİNEVÂ NİRVANA
NİSÂ SÛRESİ NİSAB
NÎSÂBUR NÎSÂBÛRÎ, Ebû Reşîd
NÎSÂBÛRÎ, Mahmûd b. Ebü’l-Hasan NÎSÂBÛRÎ, Nizâmeddin
NÎSÂBÛRÎ, Selmân b. Nâsır NÎSANOĞULLARI
NİSBE NİSBET
NİSYAN NİŞ
NÎŞÂBUR NİŞÂBUR
NİŞÂBUREK NÎŞÂBÛRÎ
NİŞAN NİŞAN
NÎŞÂN-ı HÜMÂYUN NİŞANCI
NİŞANCI MEHMED PAŞA KÜLLİYESİ NİŞANCIZÂDE MUHYİDDİN MEHMED
NİYÂBET NİYÂBET
NİYÂBET NİYÂHA
NİYAZ NİYAZ ÂYİNİ
NİYÂZÎ-i MISRÎ NİYET
NİZÂ-ı İLM ü DÎN NİZAM
NİZÂM-ı CEDÎD NİZÂMEDDİN AHMED HEREVÎ
NİZÂMEDDİN AHMED SÜHEYLÎ NİZÂMEDDİN el-BİRCENDÎ
NİZÂMEDDİN en-NÎSÂBÛRÎ NİZÂMEDDİN EVLİYÂ
NİZÂMEDDİN HÂMÛŞ NİZÂMÎ-i ARÛZÎ
NİZÂMÎ-i GENCEVÎ NİZÂMÎ, Halîk Ahmed
NİZÂMÎ, Hasan NİZÂMÎ, Karamanlı
NİZÂMİYE MAHKEMELERİ NİZÂMİYE MEDRESESİ
NİZÂMİYYE NİZAMLAR
NİZAMŞÂHÎ NİZAMŞÂHÎLER
NİZÂMÜLMÜLK NİZÂMÜLMÜLK ÂSAFCÂH
NİZÂR b. MEAD (Benî Nizâr b. Mead) NİZÂR b. MÜSTANSIR
NİZÂRÎ-i KUHİSTÂNÎ NİZÂRİYYE
NİZNÂM YÛSUF ÇELEBİ NOEL
NOGAYLAR NOKTAVİYYE
NOTA NOTER
NOTH, Albrecht NOUAKCHOTT
NOYAN, Bedri NÖKER
NÖLDEKE, Theodor NU‘MÂN b. BEŞÎR
NU‘MÂN b. KAVKAL NU‘MÂN b. MUHAMMED
NU‘MÂN b. MUKARRİN NU‘MÂN b. MÜNZİR b. HÂRİS
NU‘MÂN b. MÜNZİR b. MÜNZİR NU‘MÂN b. SÂBİT
NU‘MÂNÎ, Muhammed Abdürreşîd NU‘MÂNİYYE
NUAYM b. ABDULLAH NUAYM b. HAMMÂD
NUAYM b. MES‘ÛD NUAYMÂN b. AMR
NUAYMÎ NUAYMİYYE
NÛBE NUDAYR b. HÂRİS
NÛH NÛH b. EBÛ MERYEM
NÛH b. MUSTAFA NÛH I
NÛH II NÛH SÛRESİ
NUHBE-i VEHBÎ NUHBETÜ’l-ÂSÂR
NUHBETÜ’l-FİKER NUKREKÂR
NUKUD NÛMAN ÇELEBİ CİHAN
NÛMAN EFENDİ, Eğinli NÛMAN PAŞA, Köprülüzâde
NÛN NÛN SÛRESİ
NÛR NÛR
NUR DAĞI NÛR SÛRESİ
NURBAHŞİYYE NURBÂKİ, Halûk
NURBÂNÛ SULTAN NURCİHAN
NURCULUK NÛREDDİN b. SENTİMUR TÜRBESİ
NÛREDDİN CERRÂHÎ NÛREDDİN CERRÂHÎ TEKKESİ
NÛREDDİN el-HALEBÎ NÛREDDİN el-HEYSEMÎ
NÛREDDİN er-RÂNÎRÎ NÛREDDİN ZENGÎ BÎMÂRİSTANI
NÛREDDİN ZENGÎ KÜLLİYESİ NÛREDDİN ZENGÎ, Arslanşah
NÛREDDİN ZENGÎ, Mahmud NÛRİ
NÛRÎ NÛRİ BEY, Bolâhenk
NÛRİYYE NÛRİYYE
NÛRULLAH et-TÜSTERÎ NURUOSMANİYE KÜLLİYESİ
NURUOSMANİYE KÜTÜPHANESİ NÛRÜ’l-ÎZÂH
NUSAYB b. REBÂH NUSAYBİN
NUSAYRÎLİK NUSRETİYE CAMİİ
NÛŞİREVÂN NUTUK
NÜBÂHÎ NÜBÜVVÂT
NÜBÜVVET NÜBÜVVET MÜHRÜ
NÜCEBÂ NÜCÛM İLMİ
NÜFEY‘ b. HÂRİS NÜFEYLÎ
NÜFUS NÜHÜFT
NÜKABÂ NÜKKÂRİYYE
NÜKÛL NÜMEYR b. ÂMİR (Benî Nümeyr b. Âmir)
NÜMİSMATİK NÜSÜK
NÜŞÛZ NÜVEYRÎ, Ahmed b. Abdülvehhâb
NÜVEYRÎ, Muhammed b. Kāsım NÜZHE
NÜZHETÜ’l-ELİBBÂ NÜZHETÜ’l-ERVÂH
NÜZHETÜ’l-HAVÂTIR NÜZHETÜ’l-KULÛB
NÜZÛL NÜZÛL
NÜZÛL-i ÎSÂ NÜZÜL
NYBERG, Henrik Samuel