İslam Düşüncesinde Yorumlar 7.Sınıf Din Kültürü Test Soruları

dindersioyun.com

Soru 1  
I. Din kaynağı vahiylerdir, din anlayışı insanların bakış açısına göre oluşur.
II. Din Akıl sahiplerine hitap eder, din anlayışı kişilere, toplumlara göre farklılık gösterebilir.
III. Din zamanla değişebilir, din anlayışı evrenseldir.

Din ve din anlayışı ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının nedenlerinden biri değildir?

A) Kültürel sebepler
B) Siyasi sebepler
C) İnsanların fiziksel özellikleri
D) Coğrafi nedenler

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi fıkhi mezhepler arasında yer almaz?

A) Şafii Mezhebi
B) Maturudi Mezhebi
C) Maliki Mezhebi
D) Hanefi Mezhebi

Soru 4
I. Hanbelilik
II. Kadirilik
III. Mevlevilik
IV. Maturîdilik

Yukarıdakilerden hangileri İslam düşüncesindeki tasavvufi yorumlardan biri değildir?
A) I ve II B) II ve III C) I,III, IV D) II ve IV

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve IV
D) II ve IV

Soru 5
İslam düşüncesinde ortaya çıkan tasavvufi yorumlar aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgilenmektedir?

A) ibadet     B) hadis     C) inanç     D) ahlak

Soru 6
Abdülkadir Geylani'nin görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvufi yorum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kadirilik
B) Bektaşilik
C) Mevlevilik
D) Nakşibendilik

Soru 7  
Aynı din içindeki görüş, yorum ve anlayış farklılıkları nedeniyle ortaya çıkan oluşumlarI ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevhid
B) Tarikat
C) Mezhep
D) Tasavvuf

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi İslam dünyasında ortaya çıkan itikadi yorumlardan biridir?

A) Eşarilik
B) Nakşibendilik
C) Mevlevilik
D) Hanbelilik

Soru 9
Aşağıdaki İslam alimlerinden hangisi fıkhi mezheplerden birinin kurucusu kabul edilmektedir?

A) Ahmet b. Hanbel
B) Abdülkadir Geylani
C) Mevlânâ Celaleddin Rumi
D) Ebu'l-Hasan el-Eş'ari

Soru 10 
Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde ortaya çıkmış yorum biçimlerinden biri değildir?

A) Fıkhi yorumlar
B) İtikadi yorumlar
C) Tasavvufi yorumlar
D) Hadisle ilgili yorumlar

Doğru Yanlış Boş