1-
• "...Allah katında her şey bir ölçüye göredir." (13/Ra'd suresi, 8)
• "...Her şeyi yaratan ve bir ölçüye göre düzenleyen Allah'tır." (25/Furkan suresi, 2)
Yukarıdaki ayetlerden hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

a) Evren, iç içe bulunan sistemlerden oluşur.
b) Her şeyin yaratılmasında bir düzen vardır.
c) Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır .
d) Evren çok büyük ve birbirinden ilgisiz pek çok varlıktan oluşur.

 

 

2- • "Gece ve gündüzün peş peşe gelmesinde, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı her şeyde, Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyan bir toplum için ibretler vardır." (10/Yunus suresi, 6)

Yukarıdaki ayette verilmek istenen mesaj nedir?

a) Gece ve gündüz peş peşe gelmektedir.
b) Allah gökleri ve yeri yaratmıştır.
c) Her şeyde bir ölçü vardır.
d) İnsan, varlıklar üzerinde inceleme yapıp, onların yaratıcısı ve kendi yaşamının amacı hakkında düşünmelidir.
 

 

3- • ("Onun varlığının belgelerinden biri de denizde dağlar gibi yüzen gemilerdir.")

Yukarıdaki ayette aşağıdaki yasalardan hangisine işaret edilmiştir?

a) Kimyasal yasalar
b) Toplumsal yasalar
c) Biyolojik yasalar
d) Fiziksel yasalar.

4- Yüce Allah’ın ezelden ebede (eksi sonsuzdan artı sonsuza) kadar evrende olacak şeylerin hepsini önceden planlayıp takdir etmesine ne ad verilir?

a) Şer
b) Hayır
c) Kaza
d) Kader

 

 

5- Allah’ın önceden planlayıp takdir ettiği şeyleri yeri ve zamanı geldiği zaman yaratmasına ne ad verilir?

a) Şer
b) Hayır
c) Kader
d) Kaza

 

 

6- İyi, güzel ve sonuç bakımından insanlara yararlı olan iş ve davranışlara ne ad verilir?

a) Şer
b) Kaza
c) Kader
d) Hayır

 

 

 

 

 

7- Kötü, çirkin ve zararlı olan davranışlara ne ad verilir?

a) Hayır
b) Şer
c) Kader
d) Kaza

 

 

 

 

 

 

8- Aşağıdaki davranışlardan hangisi “Her şerde bir hayır vardır” düşüncesine aykırı bir davranıştır?

a) Bir felaketle karşılaşıldığında bütün umudunu kaybetmek.
b) Sıkıntılardan Allah’a sığınmak.
c) Allah’tan hayırlısını istemek.
d) Başımıza bir kötülük geldiği zaman sabretmek.

 

 

9- Allah’ın iradesiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Külli (her şeyi kapsayan genel) iradedir.
b) Allah dilemeksizin hiçbir şey olmaz.
c) Bütün varlıklar Allah’ın iradesine göre varlıklarını sürdürür.
d) İnsan, irade sahibi bir varlıktır.

 

 

 

10- İnsanın iradesiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Cüz'i (sınırlı) iradedir.
b) İnsan, tüm yaşamında tamamen özgürdür.
c) İnsanın sorumlu tutulmasının nedeni iradesinin olmasıdır.
d) İnsanın iradesi olmasaydı, sorumluluğu da olmazdı.

 

 

 

11- Özgürlük ve sorumluluk ilişkisiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) İnsan, özgürlüğü oranında yaptıklarından sorumludur
b) Herkes kendi davranışlarının hesabını verecektir.
c) Allah, kimseye gücünün üstünde bir sorumluluk yüklemez.
d) İnsan da diğer canlılar gibidir; doğar, yaşar ve ölür.

 

 

 

 

12- • "Kim doğru ve yararlı iş yaparsa, kendi iyiliği için yapmış olur. Kim de kötülük işlerse, kendi zararına işlemiş olur..." (41/Fussilet suresi, 46)
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen ayetle çelişmektedir?

a) İnsan ne için çalışır, çaba gösterirse onun karşılığını alacaktır.
b) İyilik görmek isteyen iyilik yapmalıdır.
c) Yapılan her bir kötülüğün insana geri dönen bir zararı vardır.
d) İyilerin ömrü uzun olmaz.

 

 

 

13- İnsanın başarıya ulaşmak için, doğru yöntemleri uygulayarak çaba harcadıktan sonra, işin sonucunu Allah’a bırakıp O’na güvenmesine ne ad verilir?

a) Sabır
b) Rıza
c) Şükür
d) Tevekkül

 

 

14- • Allâhü la ilahe illâ huvel hayyül-……………… La te'huzühû sinetün velâ nevm Lehû mâ fissemâvâti vemâ fil-ard Men zellezî ……………………. indehû illâ biiznih …………………ma beyne eydihim vema halfehum velâ yuhîtûne bişey'in min ilmihî illâ bimâ şâe Vesia kürsiyyühüs-………………… vel-ard Velâ yeûdühû hıfzuhümâ Ve hüvel-aliyyül-azîm
Yukarıdaki Ayetelkürsi’de boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Kayyum – semavati –yeşfau - ya’lemu
b) Kayyum – yeşfau – ya’lemu - semavati
c) Ya’lemu – semavati – yeşfau - kayyum
d) Kayyum – yeşfau – semavati - ya’lemu

15- Aşağıdakilerden hangisi “Kader” kavramıyla doğrudan ilgili değildir?

a) Ölçü
b) Düzen
c) Yaratma
d) Plan

 

 

 

16- • ”Bilmez misin ki Allah, geceyi gündüzün ve gündüzü gecenin peşisıra getirmektedir. Güneşi ve ayı da buyruğu (yasası) altına almıştır. Bunların her biri belli bir süreye kadar hareketine devam eder. Ve Allah, yaptıklarınızdan tamamen haberdardır “ (Lokman Suresi, 2.ayet)

Yukarıdaki ayette evrende bulunan yasalardan hangisine dikkat çekilmektedir?

a) Biyolojik yasalar
b) Fiziksel yasalar
c) Toplumsal yasalar
d) Ahlaki yasalar

 

 

 

17- Ahmet: “–Ben üzerime düşeni yaptım. Derslerime güzelce çalıştım. Allah'a güveniyorum. İnşallah başaracağım.”

Ahmet’in sözleri, aşağıdaki İslam öğretilerinden hangisiyle eşleşir?

a) Kaza
b) Kader
c) Tevekkül
d) Tevazu

 

 

 

18-Aşağıda verilen kavramlardan hangisi yanlış açıklanmıştır?

a) Rızık: Allah’ın biz insanlara vermiş olduğu yiyecek, içecek ve diğer imkanların hepsi
b) 
Alem: Allah’ın yaratmış olduğu bütün varlıkları içine alan en büyük sistem
c) 
İrade: İnsanın bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü
d) 
Tevekkül: İnsanın başına gelebilecek bir olayı önceden tahmin edebilme gücü
 

 

 

 

19-
Nilüfer: Dünyadaki kusursuz düzen bilim ve teknoloji ile sağlanacaktır.
Melike: Evrendeki varlıklar kendi içinde tutarlı ve uyumludur
Bekir: İnsanın yaratılışında bir ölçü vardır
Mücahit: Çevresini dikkatli gözleyen insan Allah'ın varlığına ulaşabilir.

Yukarıda bazı öğrencilere ait görüşlere yer verilmiştir. Hangi öğrencinin görüşü İslam inançlarına göre doğru olarak kabul edilemez?
a)  Nilüfer
b)  Melike
c)  Bekir
d)  Mücahit

 

 

20-
"İnsan, aklını ve iradesini iyi kullanmalı, sonuçlarını düşünerek hareket etmelidir. O, bilgisizlik, ihmal ve vurdumduymazlık (duyarsızlık) sonucunda ortaya çıkan olumsuzluklara kader diyerek sorumluluktan kaçınamaz."
 Aşağıdaki şıklardan hangisi yukarıda verilen bilgi ile çelişir?
a) İnsan, iyi ile kötüyü ayırt edebilecek bir akla sahiptir.
b) İnsanın davranışlarından sorumlu tutulması, irade sahibi olmasından dolayıdır.
c) İnsan, davranışlarını kendi bilgisi ile belirler.
d) İnsanın kötü yolu benimsemesi alın yazısının böyle yazılmış olmasındandır.

 

 

   

 

dindersioyun.com