dindersioyun.com

3- Din ve din anlayışı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

a) Dinler, insanlar tarafından içinde bulundukları koşullara göre yorumlanmıştır.
b) İlahi dinlerin kaynağı aynı olduğundan aralarında yorum farkı bulunmamaktadır.
c) İlahi dinlerin temel kaynakları kutsal kitaplardır.
d) Kişiler tarafından yapılan yorumlar dinin kendisi değildir.

4- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yorum farklılığının nedenlerinden biri değildir?

a) İnsanların görünümleri farklı olduğu gibi düşünceleri de farklıdır.
b) İnsanlar doğuştan birbirinden farklı ruhsal özelliklere sahiptir.
c) İnsanların birbirinden etkilenmesi normal karşılanmalıdır.
d) Farklı kişiliklere sahip olan insanlar olayları farklı şekilde algılar ve yorumlarlar.

5- Aşağıdakilerden hangisi din anlayışını çeşitlendiren nedenlerden biri değildir?

a) Yaşadığımız çevre bizde farklı değer yargılarının oluşmasına neden olur
b) İçinde bulunduğumuz kültür, hayata bakışımızı etkiler.
c) İnsanın huy ve karakterinin onun din anlayışına etkisi olduğu söylenemez.
d) Bilgi ve deneyimler, din anlayışına etki eder.

6- İnanç ve ibadetler konusunda ayrışan farklı dini ekollerin her birine ne denir?

a) Din
b) Cemaat
c) Tarikat
d) Mezhep

7- İslam mezhepleriyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

a) Büyük mezheplerin başlangıcı Peygamberimiz dönemine kadar uzanır.
b) Mezhepler, çoğunlukla onların kurucularının adını taşır.
c) Mezheplerin ortaya çıkışında sosyal ve siyasi etkenler etkili olmuştur.
d) Mezhepler peygamberimizin vefatından sonra ortaya çıkmıştır.

8- Farklı görüşlere karşı doğru tutum nasıl olmamalıdır?

a) Farklılığın nedenini araştırmak.
b) Farklı düşüncenin zararlarını anlatmak.
c) Doğruluk payının olup olmadığını düşünmek.
d) Farklı düşüncelere saygılı olmak

9- Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın inançla ilgili yorumlarının temel amaçlarından biri değildir?

a) Farklılık oluşturarak İslam inançlarını güçlendirmek.
b) Tevhit inancı hakkında doğru ve sağlam bilgiler sunmak.
c) İslam inançlarını anlaşılır biçimde yorumlamak ve açıklamak.
d) İslam inançlarına yönelik eleştirilere cevap vermek.

10- Aşağıdakilerden hangisi inançla ilgili mezheplerden biri değildir?

a) Eşarilik
b) Şiilik
c) Hanefilik
d) Maturidilik

11- İbadetler ve uygulamalar hakkında açıklayıcı bilgiler veren İslami ilim dalı hangisidir?

a) Tasavvuf
b) Kelam
c) Hadis
d) Fıkıh

12-Aşağıdakilerden hangisi ibadetler ve uygulamalarla ilgili mezheplerden biri değildir?

a) Maturidilik
b) Hanbelîlik
c) Hanefilik
d) Şafiilik

13- Dinin ahlaki ve ahirete yönelik boyutunu ön plana çıkaran, kendine has düşünceler ve mistik yorumlar geliştiren İslamî ilim dalına ne denir?

a) Fıkıh
b) Kelam
c) Tasavvuf
d) Tefsir

14- Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi oluşum içinde yer alır?

a) Tarikatlar
b) Fıkhî mezhepler
c) İnançla ilgili mezhepler
d) Meslekler

15- Aşağıdakilerden hangisi farklı din anlayışlarına saygılı olmanın kazançlarından biri sayılamaz?

a) Toplumsal hoşgörü gelişir.
b) Din anlayışları, birçok boyutuyla zenginleşir.
c) Din ve mezhep kavgalarının önüne geçilir.
d) Yorumların çoğalması dinin aslının değişmesine yol açar.

16- Laiklikle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

a) Laiklik insanların dini inançlardan arındırılmasıdır.
b) Laiklik, devlet yönetiminin dini prensiplerin bağlayıcılığından arındırılmasıdır.
c) Laiklikte dini kurallar hukukun kaynakları arasında yer almaz.
d) Laiklikte din ayrımı yapılmaz.